Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI - OGŁOSZENIE DRUGIE

12-10-2020  

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W CELU ICH DEMATERIALIZACJI
OGŁOSZENIE DRUGIE

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, „SHIP- SERVICE” Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 26.02.2021 r. w biurze handlowym Spółki: Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin lub w biurze siedziby Spółki: Żelazna 87, 00-879 Warszawa, w celu ich dematerializacji (tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego). Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 661.121.505.

W celu złożenia dokumentów akcji prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod numerem telefonu: 661.121.505.

 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN