Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla akcjonariuszy

25-09-2020  

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy SHIP-SERVICE S.A. będących osobami fizycznymi, pełnomocników akcjonariuszy, oraz osób współuprawnionych będących osobami fizycznymi wskazanych przez akcjonariuszy. 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż: 

1. Administrator danych osobowych 
 Administratorem Państwa danych osobowych jest SHIP-SERVICE S.A. z siedzibą w Warszawie 00-879 ul. Żelazna 87. Może Pani/Pan się z nami skontaktować w następujący sposób: 
 • listownie na adres: 70-030 Szczecin ul. Tama Pomorzańska 1
 • przez e-mail: office@ship-service.pl 

 2. Inspektor ochrony danych 
SHIP-SERVICE SA wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 
 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, 70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 1 
 • przez e-mail: iod@ship-service.pl 

 3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy i realizacji innych obowiązków prawnych z tym związanych, na podstawie w art. 328 (1) i następne Kodeksu spółek handlowych. Ponadto przetwarzamy Państwa dane w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami Państwa danych są podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych 
 • Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy będą przechowywane do czasu wykreślenia informacji z rejestru akcjonariuszy. 
 • Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora będziemy przechowywać do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
 • prawo do ograniczenia przewarzania danych; 
 • prawo do sprzeciwu; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Informacja o obowiązku podania danych 
Podanie danych następujących danych jest obowiązkowe: 
 • nazwisko i imię, 
 • adres zamieszkania albo adres do doręczeń, 
 • wartość nominalna, seria i numer, rodzaj posiadanych akcji i inne informacje dotyczące akcji lub ustanowienia praw na akcjach; 
 • adres poczty elektronicznej, w przypadku wyrażenia zgodę na komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i służy zapewnieniu lub ułatwieniu wykonania praw akcjonariuszy, osób współuprawnionych do akcji, lub osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu. 

8. Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. ​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN