Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12.12.2023

15-11-2023  

Likwidator SHIP-SERVICE Spółki Akcyjnej w likwidacji w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 i art. 462 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 r., o godzinie 12:00, w Płocku, w Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie Sprawozdania likwidacyjnego Spółki SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji, składającego się ze sprawozdania finansowego i sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki.

6.    Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 do zakończenia likwidacji.

7.    Rozpatrzenie Sprawozdania likwidatora Spółki SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations), komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023 r.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania likwidacyjnego Spółki SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji, składającego się ze sprawozdania finansowego i sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Likwidatorom spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023 do zakończenia likwidacji.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023 do zakończenia likwidacji.

11.  Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN