Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 15.11.2022

19-10-2022  

Likwidatorzy „SHIP-SERVICE” Spółki Akcyjnej w likwidacji w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art.466 i art.468 § 2 ustawy Kodeks Spółek Handlowych i § 10 ust.2 Statutu Spółki zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 r., o godzinie 9.00, w Płocku, w Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25, z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w Szczecinie, przy ul. Dębogórskiej 18, objętego księgą wieczystą KW nr SZ1S/00107233/4.

6.    Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN