Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 21.12.2021

25-11-2021  

Likwidatorzy „SHIP-SERVICE” Spółki Akcyjnej w likwidacji w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 463, art.466 i art.467 ustawy Kodeks Spółek Handlowych i § 10 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r., o godzinie 9.00, w Płocku, w Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25, z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki.

6.   Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej i prawie własności budynków, położonej przy ul. Dębogórskiej 18 w Szczecinie objętej księgą wieczystą KW nr SZ1S/00197233/4 w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej Spółce SHIP‑ SERVICE S.A. w likwidacji w Warszawie przez PKN ORLEN S.A. w Płocku.

7.    Podjęcie uchwały w przedmiocie zaprzestania stosowania zasad MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki.

8.    Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.​ 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN