Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 27.01.2022

03-01-2022  

Likwidatorzy „SHIP-SERVICE” Spółki Akcyjnej w likwidacji w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 463, art.466 i art.468 § 2 ustawy Kodeks Spółek Handlowych i § 10 ust.2 Statutu Spółki zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r., o godzinie 9.00, w Płocku, w Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25, z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bunkierki mt ROMANKA należącej do Spółki na podstawie § 13 ust.1 pkt 9) Statutu Spółki.

6.    Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN