Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

05-10-2021  

Zarząd „SHIP-SERVICE” Spółki Akcyjnej w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na podstawie art. 459 pkt. 2 w związku
z art. 400 § 1 oraz art. 398 ustawy Kodeks Spółek Handlowych i § 11 ust. 3 i ust. 5 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 października 2021 r., o godzinie 9.00, w Płocku, w Centrum Edukacji przy ul. ​Kobylińskiego 25, z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Spółki „SHIP-SERVICE” S.A. z siedzibą w Warszawie.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu reprezentacji Spółki w okresie likwidacji.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń likwidatorów Spółki „SHIP-SERVICE” S.A. z siedzibą w Warszawie.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki „SHIP-SERVICE” S.A. z siedzibą w Warszawie w trakcie jej likwidacji”.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka „SHIP-SERVICE” S.A. z siedzibą w Warszawie.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.​ 

​​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN