Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd SHIP-SERVICE Spółki Akcyjnej w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i 393 ustawy Kodeks Spółek Handlowych i § 10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r., o godzinie 9.00 w Płocku, w Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.       Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.    Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. za 2019 rok.

6.  Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego spółki SHIP-SERVICE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

7.   Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki za rok obrotowy 2019.

8.  Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu spółki SHIP-SERVICE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations), komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2019”

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. za 2019 rok.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki SHIP-SERVICE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

13.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki SHIP-SERVICE S.A.

17.   Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.​

​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN