Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01.06.2023

08-05-2023  

Likwidatorzy SHIP-SERVICE Spółki Akcyjnej w likwidacji w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, 393 i art. 462 ustawy Kodeks Spółek Handlowych i § 10 ust. 2 Statutu Spółki zwołują Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 r., o godzinie 9.00, w Płocku, w Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.      Rozpatrzenie Sprawozdania Likwidatorów z działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

6.    Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego spółki SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

7.      Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 roku.

8.     Rozpatrzenie „Sprawozdania likwidatorów spółki SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations), komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022.”

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Likwidatorów z działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji za 2022 rok.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki SHIP-SERVICE S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

12.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia likwidatorom spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

13.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie odwołania likwidatora Pana Ryszarda Starzyka.

15.   Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


 
 
 

Marki Grupy ORLEN