Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

29-05-2020  

Zarząd SHIP-SERVICE Spółki Akcyjnej w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na podstawie  art. 399 § 1 w związku z art. 395 i 393 ustawy Kodeks Spółek Handlowych i § 10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r.,

o godzinie 9.00 w Płocku, w Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. za 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego spółki SHIP-SERVICE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu spółki SHIP-SERVICE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations), komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2019”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki SHIP-SERVICE S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki SHIP-SERVICE S.A.
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN