Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

27-04-2021  

Zarząd SHIP-SERVICE Spółki Akcyjnej w Warszawie, ul. Żelazna 87, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i 393 ustawy Kodeks Spółek Handlowych i § 10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r., o godzinie 9.00, w Płocku, w Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.      Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. za 2020 rok.

6.      Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego spółki SHIP-SERVICE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

7.      Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki za rok obrotowy 2020.

8.   Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu spółki SHIP-SERVICE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations), komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020”

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki SHIP-SERVICE S.A. za 2020 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki SHIP-SERVICE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

12.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

13.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki SHIP-SERVICE S.A.

15.   Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.

16.   Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN