Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 1 - cysterna ADR

07-12-2021  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1 - cysterna ADR

 

SHIP-SERVICE S.A.  w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako Organizator Spółka) ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie następujących składników majątkowych Spółki:

 

             

Marka: SIMATRA

Rodzaj pojazdu: CYSTERNA DO PRZEWOZÓW MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Nr podwozia: SU9NCP3MW8SEZ5244

Nr rejestracyjny: WY644AH

Rok produkcji: 2008

Data pierwszej rejestracji:04.12.2008

Data ważności badania technicznego:13.09.2022

Kod cysterny: LGBF

Stan techniczny: dobry


cysterna.jpg

Cena wywoławcza - 85 000,00 zł, odbiór Szczecin


Warunki przetargu nieograniczonego:

a)    Przetarg może zostać przez Organizatora unieważniony w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn albo zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

b)    Warunki przetargu mogą być zmieniane, modyfikowane, ograniczane lub rozszerzane o dodatkowe zapisy. Informację o wprowadzonych korektach warunków przetargu, należy opublikować w ten sam sposób co pierwotne ogłoszenie. W przypadku, gdy Organizator otrzymał ofertę lub oferty, o korekcie warunków przetargu zawiadamia się pisemnie wszystkie osoby, które złożyły oferty w toku przetargu.

c)    Wybór oferty może nastąpić poprzez uzyskanie zgody właściwych organów Spółki (Organizatora).

d)    Umowa jest zawarta z chwilą złożenia przez Organizatora i wybranego oferenta oświadczeń woli w odpowiedniej dla danej czynności formie (jeśli jest wystarczająca dla ważności czynności prawnej), o ile wcześniej właściwe organy Spółki (Organizatora) wyraziły zgodę na jej zawarcie.

e)    Podane ceny wywoławcze są cenami netto (bez VAT).

f)     Oferty winny być składane do dnia 20 grudnia 2021 r. na adres: SHIP-SERVICE SA w likwidacji ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin, w zamkniętych kopertach z opisem na kopercie „Oferta w przetargu nieograniczonym nr 1”.

g)    Cena ofertowa winna być podana wedle wartości netto i winna być wyższa niż cena wywoławcza.

h)    Oferty zostaną otwarte w dniu: 21 grudnia 2021 r.

i)      Informacja o wyniku przetargu zostaną przekazane do oferentów do dnia  24 grudnia 2021 r.

j)      Oferent może wykonać przegląd techniczny zbywanej cysterny na własny koszt od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do 19 grudnia 2021r., po uprzednim ustaleniu terminu przeglądu i jego zakresu z Organizatorem.

 

Dodatkowo Organizator wskazuje, iż zbycie składników majątkowych nastąpi na następujących warunkach:

1.    Oferta oferenta może dotyczyć jednego, kilku lub wszystkich składników majątkowych objętych niniejszym przetargiem.

2.    Zapłata całej ceny brutto winno nastąpić do dnia zawarcia umowy zgodnie z pkt.d) jw.

3.    Sprzedaż składnika majątkowego następuje z wyłączeniem odpowiedzialności Organizatora w zakresie gwarancji i rękojmi za wady.

4.    Oferent zobowiązany jest do akceptacji i zawarcia umowy wedle wzoru Organizatora.

5.    Dla zbycia i przeniesienia własności składnika majątkowego wymagane jest zawarcie umowy w odpowiedniej formie.

6.    W przypadku formy szczególnej zawarcie umowy nastąpi wedle decyzji Organizatora u wskazanego przez niego notariusza na terenie Polski.

7.    Wszelkie koszty zawarcia umowy zbycia składnika majątkowego ponosi nabywca (oferent, którego oferta została wybrana), w tym opłaty sądowe, notarialne, publicznoprawne itp.

 

Osobą do bezpośredniego kontaktowania się z zainteresowanymi i udzielania wyjaśnień oraz udostępnienia cysterny do przeglądu przedsprzedażowego jest Kierownik Zespołu Techniczno- Eksploatacyjnego Bogdan Dudar, tel. 601 551 365, e-mail: bogdan.dudar@ship-service.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1 _cysterna ADR.pdfOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1 _cysterna ADR.pdfprzetarg

 
 
 

Marki Grupy ORLEN