Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Czyszczenie separatorów

Polecamy usługę kompleksowej obsługi serwisowej - przeglądu oraz czyszczenia separatorów.

 

czyszczenie separatorów.png
Zanieczyszczony separator substancji ropopochodnych podczas okresowego przeglądu.

 
 
Rejon czyszczenia separatorów: Szczecin, województwo zachodniopomorskie i okolice.
 
Regularne czyszczenie separatorów sprzyja ich prawidłowemu działaniu i utrzymaniu w dobrym stanie technicznym. Przeglądy eksploatacyjne pomagają na wczesne wykrycie i naprawę ewentualnych usterek oraz na przygotowanie separatora do okresowego przeglądu, zgodne z ustawą Prawo budowlane, zgodnie z art. 62, p. 1 ust . 1) pp. b), cyt.:  
„Art. 62. Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania.
1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:(…)
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,”
 
Instrukcja eksploatacji separatora określa z jaką częstotliwością separator powinien być poddawany przeglądom i czyszczeniu dla zapewnienia warunków gwarancji urządzenia i skuteczności oczyszczania.
 
SHIP-SERVICE SA oferuje czyszczenie separatorów olejowych, tj. urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych z substancji ropopochodnych, który zawiera m.in.:
·         kontrolę drożności przepływu,
·         opróżnienie separatorów i odstojników,
·         usunięcie produktów separacji i sedymentacji z komór urządzenia,
·         umycie wnętrza separatora,
·         kontrolę wnętrz urządzeń pod kątem uszkodzeń mechanicznych,
·         kontrolę filtra koalescencyjnego separatora w tym:
a)     sprawdzenie poziomu wody przed i za filtrem,
b)     oczyszczenie materiału filtrującego,
c)     kontrolę filtra pod kątem uszkodzeń mechanicznych;
d)     w przypadku znacznych uszkodzeń lub ubytków materiału filtra -  wymiana na nowy,
·         kontrolę pływaka - automatycznego zamknięcia na odpływie separatora,
·         zalanie separatora czystą wodą.
 
Przegląd i czyszczenie separatora potwierdzane są protokołami po zakończeniu prac oraz odnotowywane w książce serwisowej urządzenia. Transport odpadów olejowych z separatorów odbywa się z zachowaniem przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych ADR. Przewóz drogowy odpadów olejowych zgłaszany w systemie monitorowania drogowego przewozów SENT. Odpady z separatorów SHIP-SERVICE SA odzyskuje i unieszkodliwia na własnej instalacji lub transportuje do możliwie najbliższych miejsc zagospodarowania.
 
Zgodnie z definicją wytwórcy odpadów zawartą w Ustawie o odpadach, cyt.:
32) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;
wytwórcą odpadów z czyszczenia separatorów jest podmiot realizujący czyszczenie.
 
Podczas czyszczenia separatorów wytwarzane są odpady z grupy 13:
·         13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
·         13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
·         13 05 03* Szlamy z kolektorów
·         13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach
·         13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
·         13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
 
Wieloletnie doświadczenie w gospodarowaniu odpadami ropopochodnymi, wysokiej jakości sprzęt oraz kwalifikacje pracowników SHIP-SERVICE SA, gwarantują Państwu najwyższą jakość świadczonych usług.
 
 

Marki Grupy ORLEN