Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP WIERZYTELNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD AKTYWÓW „SHIP-SERVICE” SA W LIKWIDA

17-05-2023  

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP WIERZYTELNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD AKTYWÓW „SHIP-SERVICE” SA W LIKWIDACJI

 

SHIP-SERVICE S.A.  w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako Organizator/Spółka) zaprasza do składania ofert na zakup następujących przeterminowanych wierzytelności Spółki:

1) W kwocie należności głównej 246 315,00 USD oraz 48 572,23 EUR wobec O.W. Bunker & Trading A/S in bankruptcy (OWBT) VAT No. DK66441717, z siedzibą w Danii 9400 Noerresundby, Stigsborgvej 60. Wobec OWBT została ogłoszona upadłość w 2014 r, która jest prowadzona pod sygnaturą akt 31-984/2014. Obie wierzytelności zostały zgłoszone przez SHIP-SERVICE do masy upadłości OWBT dnia 05.12.2014r.; nie są zabezpieczone i nie korzystają z uprzywilejowania. Z ostatniego sprawozdania syndyka masy upadłości OWBT wynika, że masa upadłości posiada aktywa mogące w ok. 1% zaspokoić wierzycieli.

2) W kwocie należności głównej 15 978,60 zł wobec AAAJ Sp. z o.o. z siedzibą Kąpinie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000093865 wynikająca z tytułu wykonawczego – NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM Syg. akt 5 GNc 519/20 z dnia 25.02.2020 r. Na podstawie przedmiotowego tytułu wykonawczego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Wejherowie prowadziła umorzone wskutek bezskuteczności postępowanie egzekucyjne. AAAJ Sp. z o.o. posiada zobowiązania wobec Naczelnika Urzędu Skarbowego, wg. aktuaLnej wiedzy SHIP-SERVICE łączna kwota zadłużenia wobec różnych 67 wierzycieli wynosi 1.926.124,83 zł.

3) w kwocie należności głównej 9.704,00 zł wobec FINUS Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000112015 z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz najmu lokalu przy ul. Tama Pomorzańska 1. W zakresie kwoty 4.839,10 zł należności są przedawnione. Dnia 22.01.2020r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o likwidacji FINUS Sp. z o.o. Z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że zostali ustanowieni kuratorzy dla doręczeń w sprawach o zapłatę świadczeń pracowniczych.

 

Cena minimalna sprzedaży łącznie wszystkich trzech ww. wierzytelności: 5825 zł

Zgodnie z wyrokiem C-93/10 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27.10.2011 roku transakcja zbycia wierzytelności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 

Oferta może dotyczyć wyłącznie wszystkich trzech ww. wierzytelności. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Koszty nabycia wierzytelności ponosi nabywca. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty.

Oferta Oferenta musi zawierać wskazanie okresu jej ważności nie krótszego niż 14 dni.

 

Termin na składanie ofert: do 31 maja 2023 r. do g. 16:00

Wysłanie ofert pocztą elektroniczną na adres: office@ship-service.pl

lub regularną pocztą na adres:

„SHIP-SERVICE SA” w likwidacji

ul. Dębogórska 18

71-717 Szczecin

 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat wierzytelności plus udostępnienie dokumentacji udzielają likwidatorzy Spółki w dni robocze w godzinach 08:00 – 16:00: piotr.zalewski@ship-service.pl, tel. 605454499 oraz ryszard.starzyk@ship-service.pl, tel. 661121505

 ​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN