Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Oferta na wykonanie i montaż punktu do czerpania wody na cele p poż

26-11-2019  Informacja własna

 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ ZAMÓWIENIA
 
ZAMAWIAJĄCY:
Ship - Service S.A. ul. Żelazna 87 00-879 Warszawa
tel. kontaktowy +48 91 424 38 23
 
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
wykonanie i montaż punktu do czerpania wody na cele p.poż.
 
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na niżej podane oznaczenie: „wykonanie i montaż punktu poboru wody”
 
ROZDZIAŁ I Forma i złożenie oferty
1.     Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.).
2.     Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.
3.     Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
4.     Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z aktualnego odpisu rejestru przedsiębiorców KRS przedstawionego przez Wykonawcę.
5.     W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
6.     Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
7.     Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.
8.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9.     Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia prac Podwykonawcom.
10.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.  Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób : SHIP-SERVICE S.A ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin Oferta na: WYKONANIE I MONTAŻ PUNKTU POBORU WODY Nie otwierać!
12.  Ofertę należy złożyć na powyższy adres w terminie do 02.12.2019r. do godz. 12.00.
 
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1.     Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
2.     Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
 
ROZDZIAŁ III Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, warunki oraz sposób oceny ich spełniania. Inne dokumenty wymagane w ofercie.
1.     Wykonawcy muszą dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a. ofertę cenową (zał. nr.4) wg. projektu budowlanego  (zał. nr. 1,2,3).
b. Wykonawca, który zostanie wybrany w postepowaniu, zobowiązany będzie do przedłożenia:
- Aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa lub inny dokument powinien obowiązywać przez cały okres trwania realizacji zamówienia.
 
ROZDZIAŁ IV Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia – 51 tydzień b.r.
Okres gwarancji: - 12 miesięcy
 
ROZDZIAŁ V Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym
1.     Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska Aneta Babiak, tel. 693 719 893, e-mail: aneta.babiak@ship-service.pl
 
ROZDZIAŁ VI Sposób obliczenia ceny oferty
1.      Wykonawca określi kwotę wynagrodzenia za czynności określone w projekcie budowlanym, jako cenę netto oraz cenę brutto.
2.      Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
3.      Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
4.      Wartość oferty brutto będzie stanowiła maksymalną wartość umowy.
5.      Wartości brutto określone przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy.
 
ROZDZIAŁ VII Wybór oferty najkorzystniejszej
1.     Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.
2.     Ocena oferty według kryterium – najniższa cena brutto poprzez porównanie cen każdej ze złożonych ofert.
3.     Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 20 dni.
4.     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5.     Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6.     ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procesu wyboru WYKONAWCY w każdym czasie bez podania przyczyn.
 
ROZDZIAŁ VIII
Zawarcie umowy
1.     Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy.
1)     Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia i uzgodnić termin podpisania umowy.
2)      Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5.
Termin i miejsce zawarcia umowy.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w ciągu maks. 5 dni od powiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty.
 
ROZDZIAŁ XII
Opis przedmiotu zamówienia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu oraz zamontuje i uruchomi gotowe urządzenie według wytycznych projektowych.
1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie punktu poboru wody z rzeki Odry na cele p.poż. według projektu budowlanego dostarczonego przez Zamawiającego i jego montaż oraz uruchomienie na nabrzeżu w Basenie oko w Szczecinie.
2.     Zakres zamówienia obejmuje wykonanie i montaż urządzenia do poboru wody.
3.     Wszystkie materiały i części potrzebne do wykonania urządzenia dostarczy Wykonawca. Koszty zakupu materiałów i części ponosi Wykonawca.
4.     Wszystkie odbiory, próby działania i testy techniczne oraz pomiary końcowe niezbędne oraz wymagany nadzór dla potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będą organizowane przez Wykonawcę i przeprowadzone w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
5.     Przekazanie nabrzeża do montażu odbędzie się na terenie Zamawiającego przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie.
6.     Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia akwenu i przeprowadzenia wszystkich prac związanych z utylizacją odpadów szkodliwych dla środowiska.
7.     Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszelkiej dokumentacji w języku polskim takiej jak: DTR, instrukcje obsługi, schematy, karty legalizacji i atesty dla nowo montowanych urządzeń i części oraz całych systemów.
8.     Zamawiający przewiduje wizję lokalną w celu zapoznania Wykonawców z przedmiotem zamówienia, do dnia 29.11.2019r. w porcie Szczecin.
Prosimy o wcześniejszą awizację.
9.     Osobami do kontaktu w sprawie wizji lokalnej są: Aneta Babiak – Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska tel. 693 719 893.
 
Załączniki:
1.     projekt budowlany, informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2.     materiały i urządzenia, schemat i mocowanie,
3.     lokalizacja inwestycji,
4.     formularz ofertowy / oświadczenie wykonawcy,
5.     projekt umowy.

 

p.poż. zał. nr 1.pdfp.poż. zał. nr 1.pdf

p.poż zał. nr 2.pdfp.poż zał. nr 2.pdf

p.poż zał. nr 3.pdfp.poż zał. nr 3.pdf

p poż_formularz oferty zał. nr 4.pdfp poż_formularz oferty zał. nr 4.pdf

 

przetarg

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN