Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Ogłoszenie drugie o rozwiązaniu Spółki

23-12-2021  

OGŁOSZENIE 2 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI SHIP-SERVICE S.A.

Likwidatorzy Spółki działającej pod firmą SHIP-SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000130927 zawiadamiają, iż na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SHIP-SERVICE S.A. z dnia 29 października 2021 r. o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji, podjęto uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli, aby zgłosili swoje wierzytelności pod adresem Spółki: 70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 1, w terminie 6 miesięcy od drugiego ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem drugim.​


Ship-Service

 
 
 

Marki Grupy ORLEN